ไวรัสเมอร์สตัวร้ายเชื้อไวรัสมรณะสายพันธุ์ใหม่...รู้ไว้ก่อนตกเป็นเหยื่อ! ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไข้เลือดออกโรคร้ายที่มียุงเป็นพาหะ แผนป้องกันและปราบปรามทุุจริตภาครัฐ
ท้องถิ่นพัฒนาประชาพร้อมใจเสียภาษี
 
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาดี
  อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการใช้จ่ายงบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562
รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นโยบาบ กุลยุทธ์การบริหารหารพัฒนาทรัพยากร
ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ไข้ชิคุนกุนยา) การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง
โรคติดเชื้อไวรัสชิกาภัยเงียบจากยุงลาย
หลักเกณฑ์และวิธีการผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล
การปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  มาตรการแผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
  มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผล
      ประโยชน์ส่วนรวม
    มาตรการการใช้ดุลพินิจ
       
   
  "ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง"     "ประกาศกำหนดราคากลาง"
ประกวศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอก
สระน้ำสาธารณะ บ้านนาดี หมู่ที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว

  (สายบ้านหนองบัว - บ้านโสกปลาซิว)
  โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
      บ้านหัวยยาง (สายเงินตรา)
       
       
       
       
     
   
   
  "ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง"     "ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้ดจ้าง"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอก    
  สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านนาดี ตำบลนาดี    
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562    
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ มิ.ย - ส.ค.2561      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ย.2560      
 
 
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมระบบจัดซื้อจัดจ้าง (egp) >>>