“แหล่งอาหารพร้อม สิ่งแวดล้อมดี มีสวัสดิการชุมชน ทุกคนมีความสุข”