1.ให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำอย่างทั่วถึง

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสะอาดทางถนน ทางน้ำ และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ให้คลอบคลุมทุกพื้นที่

3.ส่งเสริมการป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชน

4.ส่งเสริมการป้องกัน และบรรเทาสารธารณภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

5.ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส อย่างถั่วถึง

6.ส่งเสริมการบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ในทุกด้าน

7.ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

8.ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติงานตามอำนาจเทศบาล
ต้องเป็นไปด้วยประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด