ท้องถิ่นพัฒนา
ชาวประชาพร้อมใจเสียภาษี

การชำระภาษี
-  เจ้าของโรงเรือนหรือผู้ครอบครองต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงวันสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (แบบ ภ.ร.ด.2)
-  ต้องรีบชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่
ข้อกำหนด
-  หากชำระเงินค่าภาษีเกิน 30 วัน จะต้องเสียเงินเพิ่มอัตรา
-  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดมีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท หากแจ้งรายการเท็จให้ถ้อยคำเท็จ มีความผิดทั้งปรับและจำตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2543
ถ้าหากว่ากรณีที่โรงเรือน/สิ่งปลูกสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ว่างลง ชำรุด หรือปิดซ่อมแซมเจ้าของโรงเรือน/สิ่งปลูกสร้าง
จะต้องทำคำร้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งเทศบาลฯของเราจะได้ออกไปสำรวจและทำการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้ลดค่าภาษีในส่วนที่ไม่ได้ให้เช่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ารชำระภาษี
-  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายนั้นยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคมของทุกปี
และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน (แบบ ภ.ป.1)
-  ผู้ใดมีป้ายหลังเดือนมีนาคม หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันติดตั้งป้ายหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนด

-  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตามกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10
-  หากจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายมีความผิด ปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท
-  จงใจแจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2534

การเสียภาษีบำรุงท้องที่
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย
ที่ดินที่ไม่ต้องเสียบำรุงท้องที่
. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดิน
ของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ หรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์
. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์
.ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
.ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้
ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์
.ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
.ที่ดินที่ใช้การรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐหรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ
.ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว
.ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น
.ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทำการขององค์กรสหประชาชาติทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ
หรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญา หรือข้อตกลง
๑๐.ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทำการของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อย
ทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
  ๑๑.ที่ดินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น
ตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล  พ.ศ. 2497  ได้กำหนดให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นการจัดหารายได้ให้กับเทศบาลทุกแห่ง  เทศบาลตำบลนาดีดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  ตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้คณะผู้บริหารนำรายได้ดังกล่าวไปใช้ใน
กิจกรรมแผนงานโครงการพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการให้บริการทางสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งภาษีที่ทำให้เทศบาล
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น  ดังต่อไปนี้

 1.1  ภาษีอากรที่จัดเก็บเอง
        - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        - ภาษีป้าย
        - ภาษีบำรุงท้องที่
        - อากรฆ่าสัตว์

 1.2 จัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ 
        
- การจัดตั้งตลาดเอกชน
        - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
        - การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
        - การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
        - สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
                   อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบล               

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ข

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล