ท้องถิ่นพัฒนา
ชาวประชาพร้อมใจเสียภาษี

 

ตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล  พ.ศ. 2497  ได้กำหนดให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นการจัดหารายได้ให้กับเทศบาลทุกแห่ง  
เทศบาลตำบลนาดีดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  ตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้คณะผู้บริหารนำรายได้ดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมแผนงานโครงการพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการทางสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่ 
ซึ่งภาษีที่ทำให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  ดังต่อไปนี้
 1.1  ภาษีอากรที่จัดเก็บเอง
        - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        - ภาษีป้าย
        - ภาษีบำรุงท้องที่
        - อากรฆ่าสัตว์
 1.2 จัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ 
        
- การจัดตั้งตลาดเอกชน
        - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
        - การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
        - การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
        - สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

                   อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบล                . 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ข

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้


(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การชำระภาษี
-  เจ้าของโรงเรือนหรือผู้ครอบครองต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (แบบ ภ.ร.ด.2)
-  ต้องรีบชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่
ข้อกำหนด
-  หากชำระเงินค่าภาษีเกิน 30 วัน จะต้องเสียเงินเพิ่มอัตรา
-  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดมีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท หากแจ้งรายการเท็จให้ถ้อยคำเท็จ มีความผิดทั้งปรับและจำตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2543
ถ้าหากว่ากรณีที่โรงเรือน/สิ่งปลูกสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ว่างลง ชำรุด หรือปิดซ่อมแซมเจ้าของโรงเรือน/สิ่งปลูกสร้าง จะต้องทำคำร้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งเทศบาลฯของเราจะได้ออกไปสำรวจและทำการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้ลดค่าภาษีในส่วนที่ไม่ได้ให้เช่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ารชำระภาษี
-  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายนั้นยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคมของทุกปี และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน (แบบ ภ.ป.1)
-  ผู้ใดมีป้ายหลังเดือนมีนาคม หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันติดตั้งป้ายหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนด

-  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตามกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10
-  หากจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายมีความผิด ปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท
-  จงใจแจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2534

การเสียภาษีบำรุงท้องที่
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย

ที่ดินที่ไม่ต้องเสียบำรุงท้องที่
. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ หรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์
. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์
.ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ  .ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์
.ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน .ที่ดินที่ใช้การรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐหรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ
.ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว .ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น
.ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทำการขององค์กรสหประชาชาติทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญา หรือข้อตกลง
๑๐.ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทำการของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 
๑๑.ที่ดินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น