แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(เรื่องคำร้องทั่วไป งานประปาหมู่บ้าน)


 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(เรื่องคำร้องทั่วไป งานไฟฟ้าดวงโคมสาธารณะ)


 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(เรื่องคำร้องทั่วไป งานถนนสาธารณะ)