1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     1.1   การคมนาคม  
           ในพื้นที่ของ เทศบาลตำบลนาดี เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน  ส่วนถนนภายในหมู่บ้านเกือบทั้งหมดเป็นถนน คสล. มีความกว้างประมาณ  4-5  เมตร
แต่ยังคงมีถนนส่วนใหญ่ ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ขาดทางระบายน้ำเมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดการกัดเซาะของน้ำ ทำให้ผิวจราจรเกิดการชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก  สำหรับถนนลาดยางที่จัดสร้างโดยหน่วยงานอื่น
เช่น ทางหลวงชนบท มีระยะทางไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับถนนที่ยังเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมาก สำหรับถนนลูกรัง
สายที่สำคัญ มีจำนวน 41 สาย รวมความยาวทั้งตำบลประมาณ 45 กิโลเมตร

1.2  การประปา
            จำนวนผู้ใช้น้ำประปา ประมาณ  1,181 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ  เมษายน  2556)  โดยเทศบาลตำบลนาดี รับผิดชอบในการจ่ายน้ำทั้งหมด  10 หมู่บ้าน ที่เหลืออีก  1  หมู่บ้านคือบ้านโคกศรี หมู่ 3 ดำเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน

1.3  การไฟฟ้า
ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาดีมี  ไฟฟ้าใช้เกือบครบ 100 %

1.4  การโทรศัพท์
ในเขตเทศบาลตำบลนาดี มีคู่สาย ขององค์การโทรศัพท์ พาดผ่านจำนวน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านนาฝาย
ม.1,2,11 และบ้านนางาม หมู่  6  

1.5  ลักษณะการใช้ที่ดิน
เทศบาลตำบลนาดีมีพื้นที่ทั้งหมด  85  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  44,464.74 ไร่
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งเทศบาลตำบลนาดี  โดย แยกเป็น
1.5.1  เนื้อที่ป่าชุมชน / สาธารณะ                    925 ไร่ แยกเป็น
- ป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ 3                         479  ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ 10                        351  ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ 5                           27  ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ 11                          43  ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ 9                           25  ไร่
2.5.2 ที่นา                                                    20,647 ไร่
2.5.3  ที่ไร่                                              15,166.74 ไร่
2.5.4  ที่อยู่อาศัย                                            7,726 ไร่
รวม    44,464.74 ไร่