1.1   ลักษณะที่ตั้ง 
เทศบาลตำบลนาดี   อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่   290 หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง 
จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองแสงประมาณ  15  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
ประมาณ  60  กิโลเมตร    ตำบลนาดี ตั้งอยู่บนพิกัดที่ 72987 ได้ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 
  เป็นทศบาลตำบลนาดี  เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม 2551 ตามประกาศของกระทรวง
มหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศบาลตำบลนาดี
ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2551
ทิศเหนือ    ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง   อำเภอหนองแสง    จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้    ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี   อำเภอโนนสะอาด   จังหวัด อุดรธานี
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลปะโค   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลแสงสว่าง      อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี
1.2  ประชากร
เทศบาลตำบลนาดี มีเขตการปกครอง ครอบคลุม ทั้งหมด จำนวน 11 หมู่บ้าน  มีประชากร
รวม  6,542 คน   ครัวเรือน   1,643   ครัวเรือน   แยกเป็นรายละเอียด ดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวม/หมู่บ้าน

ผู้นำฝ่ายปกครอง

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

หมู่ที่ 1  บ้านนาฝาย
หมู่ที่ 2 บ้านนาฝาย
หมู่ที่ 3 บ้านโคกศรี
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวเงิน
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยยาง
หมู่ที่ 6 บ้านนางาม
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกลางน้อย
หมู่ที่ 8 บ้านนาดี
หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวทอง
หมู่ที่ 10 บ้านนาดี
หมู่ที่ 11 บ้านนาฝาย

157
213
245
100
90
92
105
202
59
207
173

316
397
525
203
163
191
236
416
119
436
338

291
399
461
194
168
198
211
397
110
430
343

607
796
986
397
331
389
447
813
229
866
681

นายวีระ แก้วมหาวงษ์
นายปรีชา  อินทร์อุดม
นายกิตติศักดิ์  ภาโส
นายประพันธ์  รินทะมาตย์
นายสายทอง  นามศรี
นายสมพงษ์  กองการ
นายหนูเชื่อม  พลกุล
นายอำพร  กรนิรัตน์
นายอนันต์   เทพแก้ว
นายหยาด   วงละคร
นายทองสา  สิงห์น้ำเที่ยง


*กำนัน*

รวม

1,643

3,340

3,202

6,542

 

 

*หมายเหตุ ที่มาของข้อมูล สำนักงานทะเบียนและบัตร อำเภอหนองแสง ข้อมูล   ณ  30  เมษายน   2557*