1. ด้านเศรษฐกิจ

1.1 รายได้ประชากร รายได้เฉลี่ยของราษฎรโดยรวมทั้ง 11 หมู่บ้าน  ประมาณ  84,570  บาท /คน/ปี
ถือว่าเป็นรายได้ที่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยมาตรฐาน (  23,000  บาท) ของการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. โดยแยกรายละเอียดได้ ดังนี้
จำแนกรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี พ.ศ.2556


หมู่ที่

หมู่บ้าน

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บ้านนาฝาย
บ้านนาฝาย
บ้านโคกศรี
บ้านหนองบัว
ห้วยยาง หมู่ 5
บ้านนางาม
บ้านโคกกลางน้อย
บ้านนาดี
บ้านหนองบัวทอง
บ้านนาดี
บ้านนาฝาย

68,093
66,770
97,998
86,114
108,812
54,915
40,243
51,558
59,714
105,018
145,937

 

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่

84,570

            * หมายเหตุ รายได้เฉลี่ยของคนในพื้นที่หนึ่งๆเป็นรายได้รวมของทุกครัวเรือนในพื้นที่นั้นหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดในพื้นที่*
*ที่มาของข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี  ข้อมูล สำรวจ จปฐ. ปี  2556*