1. ด้านสังคม
          1.1 วัฒนธรรม
งานประเพณีที่สำคัญของชุมชนภายในตำบลนาดี คือ  งานบุญพระเวสสันดร  งานบุญบั้งไฟ 
งานประเพณีวันเข้า – ออกพรรษา และงานวันสงกรานต์

          1.2  การศึกษา
ในเขตเทศบาลตำบลนาดี มีโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน  4  โรง  ได้แก่
1.2.1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา บ้านนาฝาย
1.2.2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาบ้านนาดีโคกกลาง
1.2.3 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง
1.2.4 โรงเรียนบ้านหนองบัว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 4 ศูนย์  ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาดี
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี(อนุบาล 3 ขวบ)
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกศรีสว่าง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดครองธรรมมิการาม บ้านนาฝาย

1.3  การสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตำบลนาดี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1  แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาดี
โดยมี นายสนั่น  พาจันดี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ

1.4  องค์กรทางศาสนา
ในเขตเทศบาลตำบลนาดีมีวัด ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  7 วัด และสำนักสงฆ์  1  สำนัก ได้แก่ 
1.4.1 วัดครองธรรมมิการาม  บ้านนาฝาย หมู่ 1,2,,11และบ้านนางาม หมู่ 6
1.4.2 วัดสะอาดเรืองศรี  บ้านนาดี หมู่ 8,10
1.4.3 วัดศิริชัย บ้านโคกศรี  หมู่ 3
1.4.4 วัดสุวรรณชัย บ้านห้วยยาง หมู่ 5
1.4.5 วัดสังฆาราม บ้านโคกกลางน้อย หมู่ 7
1.4.6 วัดศรีทานาราม บ้านหนองบัวทอง หมู่ 9
1.4.7 วัดบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ 4
1.4.8 สำนักสงฆ์วัดป่าเทพไชยพร บ้านนาฝาย หมู่ 11